Knihovní řád

V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Janovice nad Úhlavou, schválenou Zastupitelstvem města Janovice nad Úhlavou usnesením číslo 5 bod 77 ze dne 17. 10. 2002 a podle § 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád (dále jen KŘ):

I. Základní ustanovení

Čl. l
Poslání a činnost Městské knihovny v Janovicích nad Úhlavou

Městská knihovna v Janovicích nad Úhlavou (dále jen MěK) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

1. Městská knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

Základní služby jsou poskytovány bezplatně, v ceně ročního čtenářského poplatku, který představuje úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny:

Absenční a prezenční půjčování knih, časopisů, novin a jiných informačních pramenů.

Poskytování základních bibliograficko-informačních služeb.

Propagační služby: pořádání informačních lekcí o knihovně a jejích službách, propagace MěK v tisku a sdělovacích prostředcích.

Vytváření a aktualizace www stránek knihovny , pořádání besed, soutěží, seminářů pro žáky, studenty a nejširší veřejnost.

Speciální služby hradí uživatel ve výši skutečně vynaložených nákladů (zákon č. 257/2001 Sb., §4,odst.2):

Půjčování informačních pramenů meziknihovní výpůjční službou, tj. zajištění informačních pramenů, které knihovna nemá ve svém knihovním fondu.

Zhotovení kopií článků z novin, časopisů a z prezenčně půjčovaných dokumentů.

Informace z počítačových bází dat i prostřednictvím sítě Internetu, včetně tisku.

Veškeré finanční částky (registrační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

1. Čtenářem (uživatelem) knihovny se může stát občan ČR i cizí státní příslušník.

2. Každý čtenář (uživatel) předloží průkaz totožnosti, vyplní přihlášku do knihovny na příslušný formulář, kde knihovna požaduje následující osobní údaje- jméno, příjmení, datum narození a bydliště a svým podpisem se zaváže dodržovat veškerá ustanovení výpůjčního řádu. Přihláška dětí do 15 let musí být podepsána jedním z rodičů nebo odpovědným zástupcem, který ručí za úhrady při porušování knihovního řádu a za úhrady při ztrátě výpůjček. Přístup do oddělení pro děti a mládež mají pouze uživatelé s platným čtenářským průkazem.

3. Čtenář (uživatel) obdrží čtenářský průkaz, který je povinen předkládat při půjčování a vracení výpůjček i při práci na PC. Čtenářský průkaz je nepřenosný, čtenář (uživatel) nemá právo půjčovat výpůjčky z knihovny dalším osobám. Případnou ztrátu čtenářského průkazu je čtenář povinen ohlásit. Do nahlášení ztráty zodpovídá za případné zneužití čtenářského průkazu a škody s tím vzniklé. Čtenář (uživatel) je povinen knihovně ohlásit změnu příjmení a bydliště. Je povinen ohlásit také výskyt infekční nemoci v rodině.

4. Každý čtenář (uživatel) zaplatí při přihlašování nebo při první návštěvě knihovny v kalendářním roce registrační poplatek. Pro čtenáře (uživatele) přihlášené od 1.  7. se poplatky snižují o polovinu. Registrační poplatek platí čtenář pouze jedenkrát, i když navštěvuje více oddělení.

5. Čtenář (uživatel) oddělení pro mládež starší 15 let může být přihlášen i v oddělení pro dospělé. Čtenář (uživatel) oddělení pro dospělé může navštěvovat s platným průkazem i oddělení pro děti a mládež. Prodlužování výpůjček se pak provádí v každém oddělení zvlášť.0 (osobně či telefonicky).

Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. K tomuto účelu vydává Směrnici o ochraně osobních údajů v Městské knihovně Janovice nad Úhlavou, která je přílohou tohoto KŘ. 

Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a respektovat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

Při práci s výpočetní technikou je uživatel povinen řídit se písemnými instrukcemi umístěnými u počítačů nebo přímo v jejich programovém vybavení a pokyny pracovníků knihovny.

Uživatel musí ovládat práci na počítači v operačním systému Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.

 Dětem do 10 let je dovoleno využívat výpočetní techniku pouze v doprovodu rodinného příslušníka staršího 15 let

Uživatel má možnost rezervovat si stanici na konkrétní dobu. Při nedodržení termínu rezervace propadá.

Uživatel může používat pouze veřejně přístupné neplacené služby internetu.

Není dovoleno navštěvovat stránky s erotickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist. Není dovoleno navštěvovat stránky podněcující užívání drog. Není dovoleno navštěvovat stránky, jejichž obsah je neslučitelný s platnými právními předpisy ČR.

Získané informace a data (v jakékoliv formě) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).

MěK nenese odpovědnost za obsah stránek vystavených na Internetu a za rychlost připojení.

Pro práci s výpočetní technikou může knihovna stanovit časové limity a další podmínky, aby umožnila její využití většímu počtu zájemců.

U jednoho počítače může pracovat pouze jedna osoba (pracovník knihovny může ve výjimečných případech umožnit přístup k jednomu počítači dvěma osobám).

Uživatel využívá výhradně výpočetní techniku a programové vybavení knihovny. Je zakázáno používat jiné programové vybavení než to, které je mu poskytnuto v nabídce. Uživatel může použít vlastní paměťová média (diskety, CD, CD–ROM, flash disk).

Není dovoleno měnit nastavení počítače ani doplňovat stávající instalaci vlastními programy. Je zakázáno pokoušet se o obcházení prostředků ochrany dat.

Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periférií nebo sítě, nesmí blokovat komunikační linky a omezovat výkon počítače. Je odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. Za poškození hardware či software stanice může provozovatel požadovat náhradu škody.

Soubory stažené z počítače lze vytisknout (tam, kde je k dispozici tiskárna pro veřejnost) nebo ukládat na vlastní paměťová média (diskety, flash–disk). Knihovna neposkytuje uživatelům službu vypalování dat.

Služby jsou zpoplatněny dle Ceníku služeb.

Případné konzultace při využívání výpočetní techniky jsou v kompetenci pracovníka knihovny.

Při nerespektování pravidel je pracovník knihovny oprávněn ukončit uživateli práci na počítači a zamezit v dalším přístupu k němu. Tím však nezaniká povinnost uživatele zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u internetu.

III. Výpůjční řád

Čl. 6
Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu i z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., a metodických pokynů NK ČR.  

Čl 7
Rozhodnutí o půjčování

1. Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
- jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
- jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny
- jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
- jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8
Postupy při půjčování

1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

2. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volných výběrech knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka. Je možno si dokument vyhledat v  elektronickém katalogu knihovny.

3. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

Čl. 9
Výpůjční lhůty

1. Počet výpůjček knih a periodik, které se absenčně půjčují na 1 čtenářský průkaz, se řídí podle momentálních možností a početního stavu knihovního fondu.

2. Výpůjční doba je stanovena na 4 týdny u knih, u periodik na 14 dnů. U aktuálních a žádaných knih a časopisů si knihovna vyhrazuje právo výpůjční lhůtu ještě zkrátit. Knihovna umožní prodloužení výpůjční lhůty nejvýše 2x, a to jen v případě, není-li kniha žádána jiným čtenářem. U výpůjčního protokolu vedeného přes počítač je výpůjční lhůta nastavena na 100 dnů a při jejím překročení třeba jediným svazkem program počítače neumožní čtenáři další půjčování až do doby vrácení dlouhodobě půjčených knih.

Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

2. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému.

3. Vrací-li výjimečně čtenář (uživatel) výpůjčky poštou, plně zodpovídá za jejich doručení.

Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení Občanského zákoníku o půjčování věcí.

Mimo knihovnu může mít uživatel půjčeno zpravidla nejvýše 10 knih.

Uživatel nesmí půjčovat dokument dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

Nevrátí-li čtenář (uživatel) knihovní dokumenty ve stanovené lhůtě, budou mu účtovány poplatky z prodlení  i bez předchozího písemného upozornění.

Sankční poplatky jsou stanoveny takto:

 

knihy

periodika

1. upomínka

ihned po uplynutí výp. lhůty - nezasílá se

ihned po uplynutí výp. lhůty - nezasílá se

2. upomínka

31 dnů po 1. upomínce

14 dnů po 1. upomínce

3. upomínka

31 dnů po 2. upomínce

14 dnů po 2. upomínce

4. upomínka

31 dnů po 3. upomínce

14 dnů po 3. upomínce

Při nedodržení výpůjční lhůty se za každý den navíc automaticky poplatek zvyšuje. Čtenáři (uživatelé) jsou upomínáni písemně.

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Nevrátí-li čtenář (uživatel) výpůjčky po písemných upomínkách, následuje vymáhání právní cestou.

Čl. 12
Meziknihovní služby

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.

Čl. 13
Reprografické a jiné kopírovací služby

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 14
Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. Při ztrátě výpůjčky je čtenář (uživatel) povinen nahradit výpůjčku:

 1. stejným vydáním knihy nebo periodika,
 2. stejným titulem,
 3. u zvlášť cenného výtisku fotokopií,
 4. uhrazením ceny fotokopie,
 5. uhrazením ceny výpůjčky peněžní částkou ve výši, kterou stanoví knihovna,
 6. dohodou s knihovnou o jiné náhradě (např. nabídkou jiných titulů, které knihovna vybere).
 7. Při ztrátě jednoho dílu vícesvazkového díla je toto považováno za ztrátu celého kompletu.

4. Při poškození informačního pramene je postupováno stejným způsobem jako při ztrátě. Za poškození je považován takový zásah, který dokument znehodnocuje z hlediska čtenářského nebo uměleckého Zjistí-li čtenář (uživatel) poškození, je povinen toto oznámit. Knihovník v dokumentu zjištěnou vadu označí.

5. V případě, že čtenář (uživatel) neoznámí závadu, vystavuje se nebezpečí, že náhrada za případné poškození, zjištěné dalším uživatelem, bude vymáhána na něm.

6. Pokud čtenář (uživatel) poškodí v dokumentu čárový kód je povinen škodu uhradit.

7. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 15
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení:
Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. (viz čl. 11) Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis Městského úřadu)následuje vymáhání právní cestou.

3. V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

4. Ztráta průkazu uživatele:
Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 16
Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2 v platném znění, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).

2. Při náhradě dokumentu se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografická zjišťování, knihovnické zpracování atd.) za jeden dokument.

3. Za škody způsobené na ostatním majetku v knihovně odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

Knihovní řád je závazný pro knihovnu i pro uživatele a uživatel s ním musí být seznámen. Svůj souhlas s tímto knihovním řádem potvrzuje svým podpisem na přihlášce.

Tento Knihovní řád Městské knihovny v Janovicích nad Úhlavou je účinný od 1. 3. 2008 a současně se k tomuto datu ruší knihovní řád z 22. 10 2002.

VI. Přílohy Knihovního řádu

Seznam příloh:

1. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny Janovice nad Úhlavou

2. Směrnice o ochraně osobních údajů v Městské knihovně Janovice nad Úhlavou dle zákona č. 101/2000 Sb.

Směrnice o ochraně osobních údajů v Městské knihovně Janovice nad Úhlavou dle zákona č. 101/2000 Sb.

Touto směrnicí se upravuje nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny a jejich ochrana v Městské knihovně Janovice nad Úhlavou.

I. Oznamovací povinnost

Úřadem pro ochranu osobních údajů bylo Město Janovice nad Úhlavou zaregistrováno pod

 č. 00017696/001 dne 11. 11. 2002

II. Účel zpracování osobních údajů

 1. Ochrana majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména knihovního fondu půjčovaného čtenářům mimo prostory knihovny.
 2. Poskytování kvalitních služeb čtenářům tím, že bude čtenáře účinně kontaktovat v případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, kdy si to čtenář sám vyžádá. Povede přesnou evidenci o všech transakcích, zejména o provedených výpůjčkách a využije těchto poznatků k efektivnější akvizici a správě knihovních fondů.
 3. Naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými předpisy - zejména zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zřizovací listinou knihovny.

III. Rozsah zpracování osobních údajů čtenářů

 1. Základní identifikační údaje čtenáře:
  - jméno a příjmení
  - adresa bydliště
  (tj.místo trvalého pobytu)
  - datum narození
  Tyto údaje je povinen čtenář uvést a strpět jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat jejích služeb v plném rozsahu. Čtenář, který nedá souhlas s jejich zpracováním, může užívat pouze těch služeb, které knihovna poskytuje anonymně (prezenční studium fondu). Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle platných osobních dokladů, u občanů ČR je takovým dokladem zpravidla občanský průkaz, u cizinců osobní doklad s uvedením státu, který jej vydal, pokud tímto státem není ČR. Knihovna ověřuje základní identifikační údaje při zápisu čtenáře a dále při každém prodloužení platnosti čtenářského průkazu a rovněž při změně kteréhokoliv z těchto údajů.
 2. Další kontaktní údaje čtenáře (pokud je čtenář uvede):
  - akademické tituly
  - kontaktní adresa
  - další možná spojení na čtenáře (telefon, fax, e-mail apod.).
 3. Základní identifikační údaje nezletilého čtenáře - jsou ve stejném rozsahu a struktuře jako základní identifikační údaje čtenáře.
 4. Údaje využívané pro statistické účely (pokud je čtenář uvede) - údaje dobrovolné.
 5. Údaje služební: údaje o čtenářském průkazu, údaje o výpůjčkách, apod.
 6. Údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou, zejména o jejich účelu a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

IV. Způsob zpracování a uchovávání osobních údajů čtenářů

Osobní údaje čtenářů knihovna uchovává:

 1. Na originálních písemnostech, kterými jsou: přihlášky čtenářů (k těmto písemnostem je zamezen přístup nepovolaným osobám. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na knihovníka, který s písemnostmi pracuje v rámci svých pracovních úkolů).
 2. V počítačových databázích:
  1. dokumentují údaje ve výše uvedeném rozsahu
  2. dokumentují změny provedené v těchto datech.

Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Data uložená v počítačových databázích jsou dále chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

 1. Na archivních médiích, která uchovávají stav databází uvedených v bodě 2. vždy k určitému datu na médiích pro archivaci obvyklých.

V. Způsob ochrany osobních údajů čtenářů

 1. Knihovník je povinen zpracovávat osobní údaje výhradně v rámci své pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními zákona, příslušné směrnice a dalších závazných předpisů.
 2. Knihovník je povinen dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených. Knihovník je dále povinen vystříhat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů čtenářů (např. sdělovat jakékoliv osobní údaje čtenáře jiné osobě, než která je subjektem údajů nebo je jejím zákonným zástupcem) a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetí osoby k osobním údajům čtenářů knihovny.
 3. Knihovna zpracovává osobní údaje čtenáře ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů potvrdí podpisem na přihlášce. Osobní údaje čtenáře zpracovává knihovna, dokud čtenář nepožádá o ukončení zpracování svých osobních údajů.
 4. V případě porušení povinností knihovny vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy a opravy v datech. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

VI. Ukončení ochrany osobních údajů a jejich likvidace

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, má se členství čtenáře v knihovně za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů. Znamená to skartaci originálních písemností (přihlášky čtenáře, výpůjční sáčky, event. změnové formuláře, které čtenář vyplnil);

případně anonymizaci identifikačních údajů v počítačových databázích.

VII. Součinnost

Tato směrnice je nedílnou součástí Knihovního řádu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato směrnice byla schválena zastupitelstvem města dne 17. 10. 2002

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.12. 2002.